اهداف و ماموریت شركت فرآورده هاي غذايي رضوي

مديريت شرکت حمايت از نيروهاي کارآمد و افزايش توان علمي و عملي آنان ، انتخاب سطح تکنولوژي مناسب ، سيستم هاي نوين مديريتي ، همگام شدن با نيازهاي متنوع بازارهاي داخلي و خارجي و تکميل سبد محصولات را در برنامه ها و اهداف در نظر داشته و جهت پر بازده نمودن نيروها و افزايش سودآوري و تامين نياز مشتريان داخلي و خارجي و افزايش رضايت آنان گام برخواهد داشت . هدف از فعاليت هاي ما توليد و بسته بندي محصولات ، بهبود چرخه توليد ، فعالیت دربخش صنعت ، اشتغال زايي و ايجاد فرصت شغلي است . فرآيندهاي شناسايي شده در سطح سازمان و تعامل هاي تعريف شده و نحوه ارتباط فرآيندها در حوزه راهبرد و رهبري شرکت و رسيدن به درجات بالای عملکردي شرکت موثر است صاحبان سهام ( آستان قدس رضوي ) وجه تمايز شرکت با ساير سازمان هاي خصوصی در حوزه وابستگی و تعلق است .